setakit.com
setakit.com

شبکه logical

شبکه Logical چیست؟

شبکه logical، نمایشی مجازی از یک شبکه است که در نظر کاربر به عنوان یک شبکه مستقل و مجزا ظاهر می شود، هرچند که ممکن است از نظر فیزیکی تنها بخشی از یک شبکه بزرگ یا یک شبکه local باشد. حتی ممکن است از چندین شبکه جداگانه تشکیل شده باشد ولی به صورت یک شبکه واحد به نظر برسد و غالبا در محیط های مجازی که شبکه های فیزیکی و مجازی با هم کار می کنند، استفاده می شود. بنابراین با هدف راحتی و کارایی شبکه های جداگانه را می توان به یک شبکه logical واحد تبدیل کرد.

یک شبکه logical، برخلاف شبکه فیزیکی غالبا دارای چندین دستگاه فیزیکی مانند nodeهای شبکه و تجهیزات شبکه می باشد که به طور معمول بخشی از شبکه های فیزیکی جداگانه است. یا می تواند تنها بخش کوچکی از یک دستگاه واحد را در بر گیرد. به عنوان مثال، یک شبکه logical می تواند از عناصر شبکه های جداگانه به همراه دستگاه هایی واقع در سراسر جهان مانند یک شرکت جهانی تشکیل گردد. در چنین شرایطی کامپیوترهای مدیران سایت از کشورهای مختلف می توانند به منظور افزایش سرعت، به یک شبکه Logical واحد کانکت شوند و تجربه ای بدون دردسر را حتی اگر در قاره های متفاوت باشند، تجربه کنند. در کوچک ترین سطح نیز، یک شبکه logical می تواند از چندین دستگاه مجازی که همه در یک سرور فیزیکی واحد مستفر هستند، تشکیل شده باشد. بنابراین چنانچه یک سرور فیزیکی قدرتمند که میزبان صد دستگاه مجازی و تجهیزات مجازی شبکه باشد، از نظر تئوری قادر است ۱۰ شبکه logical یا حتی بیشتر در آن سرور فیزیکی واحد داشته باشد.

این مفهوم برای برنامه های دارای زیرمجموعه اهمیت زیادی دارد، زیرا زیرمجموعه ها را به عنوان یک گروه واحد به هم متصل می کند. به این تریب اجزا و مولفه های logical را می توان به گروه هایی تقسیم کرد که نمایانگر محیط های تجاری مانند تمور مالی، مهندسی، منابع انسانی یا تضمین کیفیت می باشد، سپس این محیط ها به عنوان یک شبکه logical واحد تلقی می گردد، حتی اگر اجزا و عناصر فیزیکی آن ها در یک محیط فیزیکی دیگر قرار گرفته باشد. بدیهی است که این امر موجب می شود به یکی از اجزا اصلی سیستم های رایانش ابری تبدیل شود.

 

 

سایر مطالب مرتبط

انواع توپولوژی شبکه ستاک فناوری ویرا    پروتکل شبکه چیست ستاک فناوری ویرا    لایه شبکه چیست ستاک فناوری ویرا

انواع توپولوژی شبکه                  پروتکل شبکه                             لایه شبکه